1. Vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Portāls www.e-nometnes.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir interneta vietne, kurā visa esošā informācija ir pieejama gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem Portāla lietotājiem. Portāla informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, taču tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem ir iespēja papildināt Portālu ar paredzamās nometnes informāciju.

1.2. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas nosaka Portāla lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.

1.3. Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Portāla sniegtos pakalpojumus.

1.4. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu.

1.5. Portāla lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu.

1.6. Portāls patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus par to nebrīdinot Portāla lietotāju. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Portāla Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.

1.7. Portāla neatņemama sastāvdaļa ir Portāla Privātuma politika. Portāla Noteikumu un Portāla Privātuma politikas neievērošanas gadījumā aizliegts izmantot Portālu.

2. Kā kļūt par reģistrētu Portāla lietotāju?

2.1. Klients kļūst par reģistrētu Portāla lietotāju (turpmāk – Partneris), izveidojot lietotāju kontu un iegūstot lietotājvārdu un paroli. Partneris izveido kontu pats, Portālā nospiežot saiti Partneriem un apakšsadaļu Reģistrēties un aizpildot lietotāja konta izveidošanai nepieciešamo informāciju.

3. Reģistrēšanās portālā

3.1. Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz saiti Partneriem un apakšsadaļu Reģistrēties, kur Partnerim nepieciešams aizpildīt reģistrācijas anketu. Reģistrācija var notikt tikai tad, ja Partneris ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem un tos apstiprinājis.

3.2. Ja Portāla reģistrācijas anketā visi obligātie lauki ir aizpildīti, tiek izveidots lietotāja konts un Partnerim uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājuma kodu, uz kura nospiežot tiek aktivizēts lietotāja konts. Lai ielogotos var izmantot gan lietotāja vārdu, gan e-pastu. Paroli lietotājs norāda uzreiz aizpildot reģistrācijas formu.

4. Kā pievienot nometni portālā?

4.1. Partneris, kurš izveidojis kontu Portālā ir tiesīgs pievienot informāciju Portālā par aktuālām plānotām nometnēm.

5. Nometnes reģistrēšana portālā

5.1. Reģistrēt nometni Portālā iespējams, nospiežot uz saiti Partneriem un apakšsadaļu Nometnes pieteikuma anketa (turpmāk – Anketa), kurā Partneriem jāaizpilda Anketa. Nometnes reģistrāciju var veikt tikai tad, kad Partneris ir izveidojis lietotāja kontu un iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem un tos apstiprinājis.

5.2. Partnerim ir iespējas Portālā aizpildīt neierobežotu skaitu anketas par aktuālām, esošajām un plānotajām nometnēm.

5.3. Partnerim ir iespēja pievienot nometnes versiju gan latviešu valodā, gan krievu valodā, atbilstoši izvēloties valodas sadaļu, kurā Partneris vēlas pievienot nometni. Ja Partneris vēlas pievienot nometni krievu valodā, tad nepieciešams izvēlēties “Русский” sadaļu un atbilstoši pievienot Anketu krievu valodā.

5.4. Ja Portāla Anketā visi obligātie lauki ir aizpildīti, Partnerim uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule, ka Portāls ir saņēmis Partnera Anketu.

5.5. Portāla administratoram, saņemot Partnera Anketu, ir tiesības izvērtēt Anketā informācijas patiesumu, ir tiesības lūgt Partnerim sniegt papildus informāciju, ja tas nepieciešam.

6. Datu patiesums un atbildības pamats

6.1. Apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus Partnera lietotāja reģistrēšanās solī, Partneris piekrīt, ka Portālā sniegtā informācija ir patiesa.

6.2. Partneris ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas, izvietojot vai nosūtot šādu informāciju. Portālā e-nometnes.lv ir aizliegts ievietot: informāciju (arī video un audio materiālus), ko izvietojot vai nosūtot tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības; informāciju, kas aizskar personas godu un cieņu; informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu; informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša; informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai); informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs; informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska; visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību.

6.3. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Portāls ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties dzēst, kā arī dzēst Partnera kontu.

6.4. Partneris, ievietojot informāciju Portālā par nometnēm vienlaicīgi izsniedz Portālam neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence Portālam dod tiesības publiskot, publicēt, publiski izpildīt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt materiālu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādejādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt, reproducēt, tulkot un pārveidot materiālu. Izsniedzot licenci Portālam, Partneris saglabā visas autora tiesības uz nosūtītajiem materiāliem.

6.5. Partneris nes atbildību, ka viņa iesniegtā informācija Portālam (t.sk. un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, komentāri, video vai kāds cits radošas intelektuālās darbības produkts) ir iegūts tiesiskā ceļā, un Portālam ir tiesības šo materiālu izmantot noteiktajā veidā. Partneris garantē, ka materiāla izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības. Portāls nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā. Partneris atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā.

6.6. Partneris ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka Partneris ir ievietotā materiāla autors un/vai īpašnieks vai, ka Partnerim ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus.

6.7. Partnerim ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Portāla tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Portālu saistībā ar iesniegtās informācijas izmantošanu.

6.8. Partneris, kurš veic reģistrāciju, apliecina, ka tā iesniegtie dati t.sk. fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Partneris uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un tā var tik saukta pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem.

6.9. Portāls apstrādā no Partneriem iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt savstarpējo saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

6.10. Partneris izprot un piekrīt, ka Portālam nav pienākums izmantot, publicēt un paturēt publiskā pieejamībā iesūtītais materiāls.

6.11. Partnerim nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no Portāla par iesūtītās informācijas izmantošanu.

6.12. Portāls ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Partnerim piekļuvi Portālā, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

6.13. Portāls apņemas pēc Partnera pieprasījuma dzēst no Partnera iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

7. Lietotājvārda un paroles veidošana

7.1. Partnera reģistrācijas Anketā ievadītā e-pasta adrese tiks reģistrēta kā lietotājvārds. Ikreiz, kad klients vēlēsies autorizēties Portālā, laukā Lietotājvārds būs jāievada e-pasta adrese vai lietotājvārds.

7.2. Paroli lietotājs norāda uzreiz aizpildot reģistrācija formu. Paroles minimālais zīmju skaits – piecas burtu zīmes. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus. Paroles veidošanā nav ieteicams izmantot klienta personas datus, vārdnīcās pieejamus vārdus u.tml.

8. Ko darīt, ja ir aizmirsta parole?

8.1. Paroles maiņa iespējama, nospiežot uz saiti Partneriem un apakšsadaļu Paroles atjaunošana, kur Partnerim nepieciešams aizpildīt pieprasīto informāciju. Aizpildot pieprasījumu, uz Partnera e-pastu tiks nosūtīts paroles atjaunošanas links. Uz tā nospiežot Partnerim būs iespēja norādīt savu jauno paroli.

9. Partnera konta dzēšana

9.1. Partnera kontu var dzēst Portāla administrators  pēc Partnera pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz info@e-nometnes.lv, vai arī ja Partneris neievēro Portāla Noteikumus.

Portāla administrators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, arī bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst Partnera kontu, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam, turklāt šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

10. Iesniegtās informācijas dzēšana

10.1. Partnera publicēto informāciju var dzēst Portāla administrators  pēc Partnera pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz info@e-nometnes.lv, kā arī Portāla administratoram ir tiesības to dzēst, kad iesniegtās informācijas (nometnes) norise termiņš ir beidzies.

11. Autortiesības

11.1. Portāls ir SIA “Our Solution” reģ.nr. 40203142419 īpašums. Visas Portālā atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Portāla īpašums un ir autortiesību objekts, kā arī tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. Lietotājs Portāla autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.3. Portāla publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.

11.4. Ja vēlaties izmantot Portāla publicēto informāciju, nepieciešams sazināties ar Portālu, sūtot informāciju uz info@e-nometnes.lv.

12. Strīdu izšķiršana

12.1. Visi strīdi starp Portālu un Partneri vai Portāla lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neņemot vērā likumu konfliktu principus, kas varētu noteikt citas valsts likumu piemērošanu.